Projekt „BEZPIECZNA MŁODOŚĆ – program przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym wśród dzieci i młodzieży” realizowany jest przez Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA” na zlecenie Ministerstwa Zdrowia w ramach Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będącego w dyspozycji Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Jest odpowiedzią na potrzebę poszerzenia działań profilaktyczno-edukacyjnych na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym wśród dzieci i młodzieży.

CEL PROJEKTU

Zasadniczym celem projektu jest wzrost wiedzy i świadomości młodzieży szkolnej, kadry pedagogicznej i rodziców w zakresie zagrożeń związanych z uzależnieniami behawioralnymi, w tym od komputera i Internetu poprzez realizację szeregu kompleksowych i spójnych działań profilaktyczno-edukacyjnych.

CZAS I MIEJSCE REALIZACJI

Projekt realizowany jest w okresie od 2 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. Skierowany jest w szczególności do 12 szkół podstawowych i średnich z terenu Stalowej Woli. Pomysł na kompleksowe działania w obszarze bezpieczeństwa w sieci adresujemy przede wszystkim do młodzieży, ale także do nauczycieli i rodziców.

Zapraszamy do udziału w projekcie

Zasady uczestnictwa są następujące:

  • Kwalifikacja 12 szkół podstawowych i średnich zainteresowanych wzięciem udziału w projekcie na podstawie złożonego kwestionariusza zgłoszenia szkoły.
  • Podpisanie umów partnerskich z dyrektorami szkół regulujących wzajemne zasady współpracy. Na bazie umów partnerskich każda szkoła wyłoni swoich przedstawicieli spośród kadry pedagogicznej oraz uczniów, którzy wezmą udział w cyklu szkoleniowym i staną się liderami zmiany w swojej szkole.
  • Zaproszenie i kwalifikacja do udziału w projekcie pedagogów, nauczycieli (opiekunów liderów młodzieżowych) – przedstawicieli szkół partnerskich, na podstawie kwestionariusza zgłoszenia kadry pedagogicznej
  • Zaproszenie i kwalifikacja do udziału w projekcie liderów młodzieżowych na podstawie kwestionariusza zgłoszenia lidera młodzieżowego i oświadczenia

Zgłoszenia przyjmowane są:

  • drogą elektroniczną: integracja@gmail.com
  • pocztą tradycyjną lub osobiście: Biuro Projektu – ul. 1-go Sierpnia 24 pok. 111, 37-450 Stalowa Wola

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.