Projekt „CHROŃMY MŁODOŚĆ od NARKOTYKÓW” realizowany jest przez Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA” na zlecenie Ministerstwa Zdrowia w ramach Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będącego w dyspozycji Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

CEL PROJEKTU

Zasadniczym celem projektu jest wzrost świadomości dzieci, młodzieży i rodziców w zakresie przeciwdziałania problemom narkomanii wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez realizację działań o charakterze edukacyjnym, profilaktycznym i terapeutycznym.

CZAS I MIEJSCE REALIZACJI

Projekt realizowany jest w okresie od 2 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. Skierowany jest do młodzieży w wieku 16-18 lat uczęszczającej do szkół na terenie Stalowej Woli. Do programu zakwalifikowana zostanie grupa 60 osób, u których pojawiają się zachowania ryzykowne oraz występują czynniki ryzyka (rodzinne, środowiskowe lub/i indywidualne).

DZIAŁANIA

Cele programu realizowane będą poprzez szereg działań o charakterze edukacyjno-profilaktycznym, w tym poprzez warsztaty umiejętności psychospołecznych, zajęcia socjoterapeutyczne, alternatywne formy spędzania czasu wolnego i warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców.