Deklaracja dostępności

Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do: stowarzyszenieintegracja.eu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

 • brak opisów alternatywnych dla niektórych grafik
 • w niektórych sekcjach pojawiają się błędy kontrastu pomiędzy tekstem, a tłem
 • niektóre sekcje strony są niedostępna dla technologii asystujących
 • niektóre zamieszczone w formie plików PDF są niedostępne cyfrowo
 • zamieszczone załączniki w formie skanów są niedostępne

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:
Deklarację sporządzono dnia: 2023-03-01.
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest

 • Edyta Nowaczewska,
 • rpp.integracja@gmail.com.
 • +48 696 722 186 (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej).

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.


Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Zarząd Stowarzyszenia RPP „INTEGRACJA”
 • Adres: ul. Polna 18, 37-464 Stalowa Wola
 • E-mail: rpp.integracja@gmail.com
 • Telefon: +48696722186

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Siedziba Stowarzyszenia Ruch Pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA”
(ul. Polna 18, 37-464 Stalowa Wola)

Siedziba mieści się w budynku Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej, który Stowarzyszenie prowadzi od 2008 r. Siedziba mieści się w budynku samodzielnie stojącym
4- kondygnacyjnym, dwa piętra z poddaszem, z windą dla osób niepełnosprawnych od -1 do świetlicy na dużym poddaszu. Posiada zagospodarowane otoczenie w postaci ogrodu z placem zabaw dla dzieci, całość objęta monitoringiem. Parking znajduje się przed budynkiem, z miejscem dla osób
z niepełnosprawnością. Szerokość drzwi i korytarzy jest dostosowana do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. W budynku oraz w siedzibie Stowarzyszenia nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych i w druku powiększonym dla osób niewidomych
i słabowidzących. Do budynku prowadzi podjazd przystosowany do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Biuro projektowe Stowarzyszenia Ruch Pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA”
Siedziba Centrum Wsparcia i Rozwoju
(Al. Jana Pawła II 2a, 1 piętro, 37-450 Stalowa Wola)

Biuro mieści się w 3-kondygnacyjnym budynku. Lokal umieszony jest na I piętrze. Przy wejściu do budynku brak informacji o rozmieszczeniu pomieszczeń – alternatywnie informacji na ten temat udziela pracownik biura. Parking znajduje się przed budynkiem, wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Otoczenie zewnętrzne budynku posiada utwardzoną nawierzchnię. Do lokalu prowadzą schody, co uniemożliwia dostęp osobom z niepełnosprawnością ruchową – – alternatywnie klienci są obsługiwani w siedzibie Stowarzyszenia na terenie Stalowej Woli po wcześniejszym zgłoszeniu tej potrzeby. Budynek nie posiada oznaczeń wizualno-fakturowych w ciągach komunikacyjnych. Podmiot zapewnia wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego. Biuro nie zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji w alternatywny sposób.
W lokalu jest toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku oraz w Biurze nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych i w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.