Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej INTEGRACJA powstało w kwietniu 1993 roku z inicjatywy grupy profesjonalistów pracujących na co dzień z ludźmi w obszarze psychologicznego wsparcia, wychowania, edukacji i profilaktyki. Od początku istnienia naszej organizacji głównym celem działalności Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju osobistego i zawodowego osób działających na rzecz innych, dzieci i młodzieży uzdolnionej, a także dzieci, młodzieży i dorosłych doświadczających trudnych sytuacji życiowych.

Naszym priorytetem jest organizowanie i popularyzowanie aktywnych form edukacji, profilaktyki, doradztwa i pomocy psychologicznej, jak również integrowanie środowisk i instytucji zaangażowanych w niesienie pomocy innym oraz aktywizowanie społeczności lokalnych.

Niezmiennie od 30 lat funkcjonowania INTEGRACJI główne punkty odniesienia naszych działań to:

EDUKACJA

Szkolenia rozwijające warsztat pracy profesjonalistów pracujących z ludźmi – nauczycieli, pedagogów, psychologów, pracowników socjalnych, sędziów, kuratorów, trenerów, kadry kierowniczej, decydentów, urzędników, itp.

AKTYWIZACJA

Społeczna i zawodowa – kompleksowe programy skierowane do liderów zmiany społecznej i wolontariuszy oraz jednostek i grup społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym.

PROFILAKTYKA

Tworzenie i realizacja programów dotyczących profilaktyki uzależnień, w tym uzależnień behawioralnych, kryzysów zdrowia psychicznego, przeciwdziałania agresji i przemocy, w tym cyberprzemocy.

INTERWENCJA I TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

Kompleksowy zakres usług w tym obszarze poprzez działalność Stalowowolskiego Ośrodka wsparcia i Interwencji Kryzysowej.

KONSULTACJE I SUPERWIZJE

W realizacji programów opieramy się na aktywnych formach edukacji: warsztacie i treningu psychologicznym, metodzie społeczności edukacyjnej oraz coachingu. Prowadzimy również diagnozy grup i organizacji, doradztwo psychologiczne oraz zawodowe. Organizujemy konferencje specjalistyczne, aktywnie uczestniczymy w wydarzeniach środowiska psychologicznego i pozarządowego. Dbałość o jakość i rozwój wykorzystywanych przez nas metod i form pracy to dla nas zadanie priorytetowe.

Wyzwalamy w człowieku potencjał oraz wyjątkowość do wyznaczania i osiągania własnych celów życiowych. Wspieramy liderów zmiany, którzy dążą do pomnażania dobra w ludziach i społecznościach. Budujemy systemy wsparcia, aby sytuacje trudne stawały się szansą na rozwój.