Projekt „SUWAK – innowacyjna metoda kontraktowania usług społecznych na rzecz dzieci” realizowany był na terenie województwa podkarpackiego od 1 marca 2012 do 31 maja 2014 roku w ramach PO KL Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego. SUWAK to projekt partnerski realizowany we współpracy z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego oraz Gminą Zaleszany.

Głównym celem projektu było wsparcie Jednostek Samorządu Terytorialnego i Organizacji Pozarządowych z województwa podkarpackiego w obszarze rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych, na rzecz dzieci i młodzieży korzystających z placówek wsparcia dziennego poprzez opracowanie i przetestowanie innowacyjnych rozwiązań, analizę efektywności usług społecznych i ich upowszechnienie.

Efektem realizacji „SUWAKA” jest wzrost efektywności mechanizmów konsultacyjnych, współpracy z partnerami społecznymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie stanowienia, realizacji polityk publicznych i regulacji prawnych poprzez wdrożenie wypracowanych standardów.

Bardzo istotnym rezultatem realizacji projektu było zwiększenie kompetencji przedstawicieli NGO w zakresie prowadzenia PWD w oparciu o „SUWAK” poprzez uruchomienie edukacyjnych programów kształcenia, w których udział wzięło 60 przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu województwa podkarpackiego, jak również zwiększenie kompetencji przedstawicieli JST (władze lokalne, pracownicy ds. współpracy z JST) w zakresie kontraktowania i ewaluacji realizacji zadań publicznych w dziedzinie usług PWD oraz przygotowywania wieloletnich programów współpracy.

SUWAK wdrażany był na terenie 10 podkarpackich gmin, w tym w gminach: Stalowa Wola, Jasło, Przemyśl, Dębica, Mielec, Baranów Sandomierski, Kuryłówka, Zarszyn, Jeżowe i Niwiska.

W projekcie wypracowano szereg innowacyjnych rozwiązań sprzyjających budowaniu i funkcjonowaniu wieloletnich programów kontaktowania usług społecznych w obszarze wsparcia dzieci i młodzieży. Stworzono narzędzia pozwalające dokonać klasyfikacji poziomu funkcjonowania świetlic (od poziomu podstawowego po poziom specjalistyczny), opracowano  treści dydaktyczne związane z prowadzeniem danego poziomu świetlic. Innowacje te w sposób praktyczny zostały przetestowane, a wyniki testów potwierdziły ich przydatność oraz skuteczność w obszarze kontraktowania usług społecznych na rzecz dzieci zarówno dla jednostek samorządu terytorialnego jak i dla sektora pozarządowego.

Z uwagi na bardzo dobrą ocenę Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i Krajowej Sieci Tematycznej, produktów projektu oraz wymierne korzyści dla dzieci, ich rodzin, Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz organizacji pozarządowych, zachęcamy Państwa do szczegółowego zapoznania się z projektem.

Wszystkie osoby zainteresowane wdrożeniem wypracowanych standardów w ramach SUWAKA zapraszamy do współpracy. Dzięki „SUWAKOWI” zarówno JST, NGO jak i same Placówki Wsparcia Dziennego mogą otrzymać niezbędną pomoc merytoryczną jak i praktyczną.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego