Od 2023 roku, już po raz drugi, realizujemy projekt z zakresu profilaktyki uniwersalnej na zlecenie Ministerstwa Zdrowia w ramach Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będącego w dyspozycji Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Program jest odpowiedzią na potrzebę poszerzenia działań profilaktyczno-edukacyjnych na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym i e-uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży.

CEL projektu
Zasadniczym celem projektu jest wzrost wiedzy i świadomości młodzieży szkolnej, kadry pedagogicznej i rodziców w zakresie higieny cyfrowej, czynników ryzyka i czynników chroniących oraz zagrożeń związanych z nadużywaniem i uzależnieniem od komputera i Internetu poprzez realizację szeregu kompleksowych i spójnych działań profilaktyczno-edukacyjnych.

CZAS I MIEJSCE realizacji
Projekt realizowany jest w okresie od 10 stycznia do 31 grudnia 2023 roku. Skierowany jest w szczególności do 15 szkół podstawowych i średnich z terenu powiatu stalowowolskiego. Działania zaplanowane w projekcie adresujemy przede
wszystkim do młodzieży, ale także do nauczycieli i rodziców.

Zapraszamy do udziału w projekcie

Zasady uczestnictwa są następujące:

  • Kwalifikacja 15 szkół podstawowych i średnich zainteresowanych wzięciem udziału w projekcie na podstawie złożonego kwestionariusza zgłoszenia szkoły.
  • Podpisanie umów partnerskich z dyrektorami szkół regulujących wzajemne zasady współpracy. Na bazie umów partnerskich każda szkoła wyłoni swoich przedstawicieli spośród kadry pedagogicznej oraz uczniów, którzy wezmą udział w cyklu szkoleniowym i staną się liderami zmiany w swojej szkole.
  • Zaproszenie i kwalifikacja do udziału w projekcie pedagogów, nauczycieli (opiekunów liderów młodzieżowych) – przedstawicieli szkół partnerskich, na podstawie kwestionariusza zgłoszenia kadry pedagogicznej.
  • Zaproszenie i kwalifikacja do udziału w projekcie liderów młodzieżowych na podstawie kwestionariusza zgłoszenia lidera młodzieżowego i oświadczenia.

Zgłoszenia przyjmowane są:

  • drogą elektroniczną: rpp.integracja@gmail.com
  • pocztą tradycyjną lub osobiście: Biuro Projektu – Al. Jana Pawła II 2a, 37-450 Stalowa Wola