Od 2023 r. po raz pierwszy nasze Stowarzyszenie realizuje program wczesnej interwencji FreD Goes Net dzięki finansowaniu ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Fred Goes Net jest programem profilaktyki selektywnej, wczesnej interwencji w związku z używaniem środków psychoaktywnych przez młode osoby.

Program jest rekomendowany przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom i znajduje się na liście programów rekomendowanych.

CELE programu:
 Zachęcenie użytkownika do zastanowienia się nad kwestią używania substancji
 Dostarczenie informacji na temat substancji, efektów działania i ryzyka
 Umożliwienie spojrzenia na problematykę używania narkotyków i alkoholu z innej niż jego dotychczasowa perspektywy
 Skonfrontowanie uczestnika programu z ograniczeniami wynikającymi z używania przez niego substancji psychoaktywnych  i ich wpływem na jego zachowanie
 Wzbudzenie motywacji do zmiany postaw i zachowania
 Umożliwienie podejmowania przemyślanych decyzji w oparciu o adekwatną samoocenę
 Zachęcenie użytkownika do oceny ryzyka związanego z używaniem substancji psychoaktywnych
 Informowanie na temat możliwych form pomocy

Grupa docelowa: młode osoby eksperymentujące lub używające szkodliwie legalnych czy nielegalnych substancji psychoaktywnych – osoby nieuzależnione w wieku 13-19 lat.

Program jest skierowany do osób z terenu powiatu tarnobrzeskiego, niżańskiego i stalowowolskiego.

PRZEBIEG programu:
 Udział w programie poprzedza indywidualna rozmowa wstępna z realizatorem programu.

 Zajęcia grupowe (warsztaty) realizowane w formie 8-godzinnych zajęć warsztatowych poruszających następujące zagadnienia: konsekwencje i zagrożenia związane z używaniem substancji psychoaktywnych, w tym aspekty prawne, wzory używania substancji, fazy uzależnienia, postawy wobec używania, indywidualne czynniki ryzyka i czynniki chroniące, rozpoznawanie i ocena sytuacji ryzykownych, sposoby ograniczenia używania lub osiągnięcia abstynencji, motywowanie do zmiany, informacje na temat poradnictwa lokalnego lub innych form pomocy.

Udział w programie jest bezpłatny!

KORZYŚCI wynikające z realizacji programu:  
1. Skierowanie młodego człowieka do Programu może pomóc mu w rozwiązaniu problemu.
2. Udział młodego człowieka w Programie może wpłynąć na zmianę jego postawy.
3. Rozmowa wstępna może określić czy osoba wymaga specjalistycznej pomocy.
4. Współpraca międzyinstytucjonalna wpływa na skuteczność działań podejmowanych przez poszczególnych partnerów.
5. Podjęcie współpracy oznacza realizację programu rekomendowanego.

Szczegółowe informacje na temat programu można znaleźć na:
www.programfred.pl

Do pobrania: Ulotka informacyjna

Kontakt i zgłoszenia
telefonicznie: 576 913 300
e-mail: rpp.integracja@gmail.com

 

0